frese / metallo duro / hrc 55

Raggio: 0
M5600010

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600015

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600020

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600021

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600025

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600026

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600035

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600045

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600055

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600065

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600070

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600075

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600085

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600090

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600095

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600105

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600110

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600115

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600120

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600130

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600141

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600150

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600160

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600170

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600180

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600190

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600200

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600220

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600240

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600250

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56XS040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56XS050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56XS060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56XS070

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56XS080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56XS090

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56XS100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56SL020

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL120

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL160

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL180

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL200

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SL250

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SLS12

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56C0201

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0202

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0203

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0204

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0301

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0302

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0303

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0304

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0401

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0402

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0403

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0404

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0501

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0502

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0503

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0504

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0601

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0602

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0603

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0604

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0801

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0802

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0803

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0804

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56P0400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0403

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0600

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0601

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0602

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0603

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0604

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0700

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0701

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0702

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0703

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0704

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0705

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0800

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0801

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0802

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0803

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0804

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0901

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0902

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0903

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0904

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1200

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1201

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1202

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1203

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1204

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1403

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1404

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1405

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1406

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1504

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1505

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1506

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1507

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1600

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1601

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1602

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1603

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1604

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1605

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1606

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1607

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1608

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1800

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1801

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1802

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1803

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1804

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1805

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1806

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1807

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1808

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2007

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2008

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2009

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2504

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2505

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2506

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2507

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2508

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3007

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3008

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3009

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3010

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4007

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4008

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P6000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P6001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P6002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P6003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M5500010

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500015

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500025

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500030

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500035

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500040

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500045

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500050

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500060

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500080

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500100

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500120

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500140

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500160

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500180

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5500200

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5300020

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI

M5300025

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5300030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M53XL020

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL030

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL040

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL050

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL060

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL080

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL100

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL120

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL140

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL160

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL180

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL200

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53XL250

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M4500060

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500070

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500080

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500090

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500100

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500120

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500140

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500160

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500180

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500200

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M4500250

FRESE CILINDRICHE A 6-8 TAGLIENTI ELICA 45°

M45XL060

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M45XL080

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M45XL100

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M45XL120

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M45XL160

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M45XL200

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M45XL250

FRESE CILINDRICHE A 6 TAGLIENTI ELICA 45° SERIE EXTRALUNGA

M52LF060

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF070

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF080

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF090

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF100

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF120

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF140

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF160

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF180

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF200

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA

M52LF250

FRESE CILINDRICHE A SGROSSARE MULTITAGLIENTE SERIE LUNGA